Algemene voorwaarden

Inschrijfvoorwaarden danshuis Venray cursusjaar 2021-2022

 1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld (zoals vermeld onder kop tarieven op de website van danshuis Venray)
 3. Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor de minderjarige(n) aangaan, zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de algemene, inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
 4. Bij ondertekening van het inschrijfformulier stem je ieder seizoen opnieuw in met de voorwaarden en de (mogelijk) jaarlijkse aanpassingen daarop.
 5. Het danshuis Venray acht zich gerechtigd om de algemene voorwaarden naar redelijkheid te wijzigen en gewijzigde voorwaarden, na schriftelijk overleg met meerderjarige, ouders of voogd, van toepassing te verklaren op huidige overeenkomsten.
 6. Inschrijving geldt voor de duur van één jaar, met een wettelijk geregeld opzegtermijn van één maand vanaf de bevestiging van de opzegging.
 7. Bij inschrijving betaal je vanaf de dag waarop je start. Dit is doorgaans de eerste danslesdag na de zomervakantie (zoals vermeld onder kop jaarrooster danshuis Venray)

Betalingswijze

 1. Het lesgeld wordt jaarlijks opnieuw geïndexeerd.
 2. Bij tussentijds instromen geldt de inschrijving voor het resterende deel van het cursusjaar.
 3. Reeds ingeschreven leden ontvangen ieder jaar medio mei een formulier waarin de vraag wordt gesteld of je komend cursusjaar in 1 termijn of in 3 termijnen wil betalen en of er nog adreswijzigingen zijn. Dit formulier ontvang wordt tegelijk met  lesvoorstel gestuurd van komend cursusjaar.
 4. Wijzigingen van  inschrijving dienen per mail te worden doorgeven.
 5. Afwezigheid tijdens de danslessen ontheft je niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept niet het recht op enige vermindering van het lesgeld (verhuizing en blessure of ziekte van meer dan 5 weken zijn uitzonderingen).
 6. Bij inschrijving gaat de betalingsplichtige akkoord met automatische incasso.

Betalingstermijnen

 1. Het lesgeld kan in een keer (voor eind september) of in 3 termijnen betaald worden (voor eind September en eind December en eind Maart) van het lopende cursusjaar.
 2. Wanneer je halverwege een cursusjaar inschrijft, wordt het openstaande bedrag van de  resterende maanden van het cursusjaar geïncasseerd.
 3. Het tarief van de selectiegroepen is een losstaand tarief en valt buiten de kortingsregelingen. Hierin is korting reeds verwerkt.
 4. Bij het volgen van extra lessen wordt er korting in rekening gebracht. Hiervoor verwijs ik je naar de kop ‘tarieven’ op de website.
 5. Bij niet tijdige betaling moet er naast de achterstallige lesgelden €10,- aan administratiekosten worden betaald.
 6. Mocht het lesgeld na één maand na eerste facturering nog niet zijn voldaan, zal de betreffende leerling de toegang tot de les worden ontzegd totdat het lesgeld is voldaan. Er kan geen aanspraak gemaakt worden om de gemiste lessen door deze ontzegging gratis in te halen.

Tussentijds instromen

 1. Bij tussentijds instromen, wordt het openstaande bedrag van het cursusjaar in rekening gebracht.
 2. Instromen tussentijds is mogelijk in overleg. De docent bekijkt of er plaats is in de groep.

Beëindigen van het lidmaatschap

 1. Beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk door gegeven te worden of per e-mail. Het mondeling opzeggen van het lidmaatschap geldt niet als officiële opzegging. Na bevestiging van Danshuis Venray is de opzegging geldig. Zonder bevestiging is het lidmaatschap niet beëindigd.
 2. Vermeld bij opzegging naam leerling, lestijd, lesdag.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de lessen blijft lesgeld verschuldigd over de rest van het cursusjaar.
 4. Opzeggen voor een nieuw seizoen kan alleen schriftelijk uiterlijk voor 1 juni 2021 van het lopende seizoen. Na 1 juni wordt je inschrijving automatisch verlengd en ontvang je automatisch een factuur voor het nieuwe seizoen. Je hoeft hiervoor niets te doen.

Privacy

 1. Bij Danshuis Venray wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.
 2. Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet.
 3. In onze privacyverklaring www.danshuisvenray is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen via het e-mail adres: info@danshuisvenray.nl

Comments are closed.